شرایط گارانتی

گارانتي تعهد و تقبل شركت آسان موتور مبني بر كاركرد صحيح خودروهاي فروخته شده در يك دوره معين است كه نوعي تضمين طراحي و مكانيزم قطعات و مونتاژ به حساب مي‌آيد. در صورت بروز هرگونه مشكل در اين دوره كليه ايرادات ناشي از توليد به رايگان توسط شركت آسان موتور برطرف خواهد شد.

محدوده گارانتی

کليه خودروهاي فروخته شده توسط شركت آسان موتور علاوه بر برخورداری از گارانتی به مدت 2 سال و يا 40 هزار کيلومتر (هركدام زودتر فرا برسد) داراي كارت پشتيبان بوده كه خدمات اين شرکت به مشتريان خود را مطابق ضوابط كارت پشتيبان تا 5 سال يا 150 هزار کيلومتر (هركدام زودتر فرا رسد) قابل تمديد خواهد نمود.

شرایط گارانتی


گارانتي تعهد و تقبل شركت آسان موتور مبني بر كاركرد صحيح خودروهاي فروخته شده در يك دوره معين است كه نوعي تضمين طراحي و مكانيزم قطعات و مونتاژ به حساب مي‌آيد. در صورت بروز هرگونه مشكل در اين دوره كليه ايرادات ناشي از توليد به رايگان توسط شركت آسان موتور برطرف خواهد شد.


محدوده گارانتی


کليه خودروهاي فروخته شده توسط شركت آسان موتور علاوه بر برخورداری از گارانتی به مدت 2 سال و يا 40 هزار کيلومتر (هركدام زودتر فرا برسد) داراي كارت پشتيبان بوده كه خدمات اين شرکت به مشتريان خود را مطابق ضوابط كارت پشتيبان تا 5 سال يا 150 هزار کيلومتر (هركدام زودتر فرا رسد) قابل تمديد خواهد نمود.