مواردي كه تحت پوشش گارانتي قرار نمي‌گيرد:

 

سرويس هاي عمومي‌شامل :

 

نظافت و پوليش خودرو، تنظيمات، روانكاري، تعويض روغن، فيلترها، افزودن يا تعويض ضد يخ، ميزان فرمان و بالانس چرخ‌ها مگر در مواردي كه جزئي از تعميرات تحت پوشش گارانتي باشد.

سرويس هاي عمومي‌شامل هرگونه فرسودگي قطعات كه در شرايط طبيعي رخ دهد.

 

تعويض قطعات زير در شرايط طبيعي(قطعات مصرفي):

شمع موتور، تسمه‌ها، لنت ترمز، تيغه‌هاي برف پاك كن، فيوزها، صفحه كلاچ، فيلترها، لامپ چراغ‌ها و ساير قطعات مصرفي مگر در مواقعي كه تعويض اين قطعات به واسطه ساير تعميرات تحت پوشش گارانتي تعويض مي‌شوند.

هر خودروئي كه كيلومتر آن دستكاري شده باشد.

 

هر گونه خرابي يا عيبي كه در نتيجة موارد زير به وجود آمده باشد:

– سهل انگاري در انجام سرويس‌هاي ادواري و نگهداري صحيح (مطابق با دفترچه راهنما).

– استفاده نادرست عمدي يا غير عمدي، تصادفات، سرقت يا آتش سوزي.

– استفاده از مايعات، سوخت يا روغن‌هاي نامناسب يا معيوب.

– استفاده از قطعات غير از قطعات اصلي شركت هيونداي.

– هرگونه وسيله، قطعه يا متعلقات اضافي كه توسط شركت هيونداي توليد نشده است.

– هرگونه تغيير، تعويض يا تعميرات ناصحيح.

– هرمورد جزئي كه عامل آن عيب در كيفيت و عملكرد خودرو يا قطعات آن نباشد، همانند صدا و لرزش‌هاي بسيار جزئي يا مواردي كه از مشخصات ذاتي خودرو مي‌باشد.

– لاستيك‌ها و مواردي كه شركت توليد كننده قطعه، مستقيما گارانتي را متقبل مي‌شود.

– ريزش‌هاي هوايي، نمك‌زار، شيره درختان و ‌برگها، طوفان يا ساير سوانح طبيعي.

– عوامل محدوديت جاده‌اي (شن، سنگريزه، گرد و غبار يا ساير عوامل جاده‌اي) كه باعث فرورفتن بدنه و صدمه به رنگ بدنه يا شكستگي‌ شيشه شود…